دوره های آموزشی

شرکت بین المللی بازرسی فنی و کالای رهاورد صنعت البرز با همکاری اداره استاندارد استان قزوین و آکادمی TUV NORD در نیمه اول سال 1396 دوره های آموزشی با گواهینامه های معتبر برگزار نموده است که برخی از عناوین دو دوره های آموزشی به شرح ذیل می باشد:

  1. کنترل کیفیت عمومی

  2. نظامنامه کیفیت

  3. آشنایی با قوانین سازمان ملی استاندارد

  4. بهبود سیستم و فنون حل مساله

  5. آشنایی با الزامات ISO 22000 و HACCP

  6. ممیزی و سرممیزی ISO 22000 و HACCP

  7.  آشنایی با الزامات، ممیزی استاندارد ISO 22716

'